Splošni pogoji

Družba Radio Univox, z osebnimi podatki ravna skladno z veljavno evropsko uredbo ter zakonodajo.

Pridobljeni osebni podatki bodo uporabljeni za namen vzpostavitve kontakta in tudi za namen neposrednega trženja. Za namen neposrednega trženja lahko uporabnik kadarkoli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov, na način, da posreduje elektronsko sporočilo na naslov (info@univox.si). Uporabnik lahko tudi kadarkoli zahteva, da mu upravljavec omogoči vpogled v podatke, ki jih obdeluje, ter da upravljavec te podatke dopolni, popravi ali izbriše. Osebne podatke bomo skrbno hranili in varovali, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam ter da bomo pridobljene osebne podatke uporabljali in obdelovali v sladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Poskrbeli bomo za ustrezne zaščitne ukrepe ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj za določen namen.

POGOJI UPORABE MOBILNE APLIKACIJE

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije Univox urejajo pravila uporabe mobilne aplikacije Univox.
Univox si pridržuje pravico do spremembe mobilne aplikacije Univox. Uporabniki mobilne aplikacije bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni na tej aplikaciji, pod pogojem, da bodo obnavljali nadgradnje te aplikacije. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja zavezujejo uporabnike te mobilne aplikacije po preteku 15 (petnajstih) dni od dne objave spremembe ter pod pogojem, da si uporabnik mobilne aplikacije naloži posodobitev aplikacije.

Splošno o mobilni aplikaciji Univox
Lastnik mobilne aplikacije Univox je Univox d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje (v nadaljevanju: Univox).
Mobilno aplikacijo Univox lahko naložijo le imetniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom, za katere je razvita aplikacija. Mogoče jo je brezplačno naložiti prek spletega mesta Google Play.
V mobilno aplikacijo je integrirano orodje za sporočanje o napakah delovanja programa (nedelovanje aplikacije), ki zbira podatke o aparatu (verzija OS …) in aplikaciji – Crashlytics. Podatki za to analitiko se zbirajo na način, ki ne omogoča razkrivanja identitete uporabnika.
Mobilna aplikacija Univox je brezplačna, prenos podatkov se zaračuna v skladu z veljavnimi pogoji mobilnega operaterja, s katerim ima uporabnik mobilne aplikacije Univox sklenjeno pogodbo glede uporabe mobilnih storitev.
Mobilna aplikacija Univox za omogočeno uporabo potrebuje naslednja dovoljenja:
– internet: povezavo prek mobilnega omrežja ali wifi.

Vsebine na mobilni aplikaciji Univox
Mobilna aplikacija Univox omogoča ogled virtualnega salona Univox, ki je postavljen na oddaljenem strežniku.

Varstvo osebnih podatkov
Univox bo kot upravljavec morebitnih osebnih podatkov vse posredovane osebne podatke sam ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokratno veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 94/2007-UPB1) ima vsak uporabnik mobilne aplikacije Univox pravico do brezplačnih informacij glede svojih osebnih podatkov, do katerih dostopa Univox d.o.o. in pravico do prepovedi uporabe, zahteve za izbris oziroma blokiranje teh podatkov. V zvezi z informacijami, vezanimi na seznanitev, obdelavo, hranjenje, dostop do osebnih podatkov ter njihov izbris, svojo pisno zahtevo pošljite na naslov: Univox, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje oz. po elektronski pošti na naslov: info@univox.si.

Odgovornost glede uporabe mobilne aplikacije in zlorabe
Univox ne prevzema odgovornosti za nemoteno delovanje aplikacije. Prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe mobilne aplikacije, zaradi morebitnih motenj ali težav z dostopom do vsebin v mobilni aplikaciji Univox ter za morebitne napake in pomanjkljivosti mobilne aplikacije.