Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv projekta:
»ĺma, najma, ìma « Balinanje – šport, ki nas krepi in povezuje

Partnerji v projektu:
Občina Sodražica, Balinarski klub Sodražica in Radio Univox d.o.o. Kočevje

Povzetek operacije:
Projekt predstavlja program športno-rekreativnih aktivnosti, promocije balinanja različnih generacij prebivalcev (seniorji, veterani, člani, mladinci in otroci) kot športno panogo, ki navdušuje vse več ljudi, tako v profesionalnem kakor tudi rekreativnem smislu ter prenovo balinišča. Projekt vključuje izobraževanje in izvajanje delavnic za mladino, starejše in ženske na območju več občin območja LAS PDD, promocijo balinanja na območju LAS (reportaža o balinanju v občinah Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče, Ribnica in Kočevje), predstavitvene radijske oddaje na temo balinanja ter izdelava kratko minutažnega filma za predstavitev in promocijo balinanja. Del projekta predstavljajo posodobitev balinišča (obnova strehe in senčil z energetsko sanacijo osvetlitve igrišča) ter postavitev samooskrbne sončne elektrarne. Z izvedbo teh del se bodo izboljšale možnosti za medgeneracijsko druženje in povezovanje ljudi ter izvedbe tekmovanj in spremljajočih prireditev, zmanjšala poraba električne energije in omogočila samooskrba s to energijo.

Cilji operacije:
1. Promocija balinanja kot obliko tekmovalnega in družabnega športa 2. Promocija zdravega življenjskega sloga ter medgeneracijskega in medobčinskega povezovanja in srečevanja ter sodelovanja. 3. Posodobitev balinišča. 4. Prispevek k zmanjšanju ogljičnega odtisa in zniževanju porabe električne energije ter samooskrba s to energijo.

Glavne aktivnosti:

  1. Vodenje in koordinacija projekta,
  2. Promocija projekta katera vključuje 4 predstavitvene radijske oddaje na temo balinanja (zgodovinski oris, tehnike balinanja, tekmovalni duh in družabnost…). Snemanje in izdelava enega kratko minutažnega filma za predstavitev in promocijo balinanja. Priprava in izdelava 6 novinarskih prispevkov za objavo v dnevno informativnih oddajah.
  3. Posodobitev balinišča, obsega obnovo oz. postavitev nove strehe (leseni del in kritina) in senčil. Obnova vključuje tudi energetsko sanacijo osvetlitve igrišča.
  4. Postavitev in priklop sončne elektrarne z namenom energetske neodvisnosti oz. CO2 nevtralnosti objekta.
  5. Nakup športne opreme obsega nakup nove opreme za potrebe izvajanja delavnic in izobraževanja iz balinanja.
  6. Izvajanje delavnic predstavitve balinanja za mlade, starejše in ženske preko katerih bomo povečali prepoznavnost balinanja kot perspektivne športne panoge.
Pričakovani rezultati operacije: 
1 prenovljen športni objekt – balinišče, 1 postavljena sončna elektrarna, kupljeni športni rekviziti za balinanje, 5 delavnic za mlade, 1 delavnica za starejše, 1 delavnica za ženske. 5 predstavitev na radiu, 1 predstavitveni film.

Ciljne skupine:
Mladi, starejši in ženske.

Finančna vrednost operacije: 112.704,62 EUR,

  • Od tega lastna sredstva partnerjev: 42.704,62 EUR;
  • sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko: 14.000,00 EUR;
  • sofinanciranje s sredstvu EU sklada za regionalni razvoj: 56.000 EUR.

Terminska izvedba:
Obdobje upravičenosti stroškov: 1. 9. 2021 – 30. 9. 2022.

Podatki o financiranju
Investicija je bila potrjena na 8. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).