PIHALNI ORKESTER KOČEVJE – 1927 Reška cesta 16, 1330 KOČEVJE

Pihalni orkester Kočevje – 1927 pod pokroviteljstvom Fundacije mag. Alenke Gabrič, ustanove za štipendiranje, na podlagi poslovnika »Botrstvo za mlade glasbenike« z dne 2. 9. 2021 in sklepa Upravnega odbora Pihalnega orkestra Kočevje – 1927, z dne 26. 8. 2022, objavlja

JAVNI POZIV ZA DODELITEV BOTRSTVA ZA MLADE GLASBENIKE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je objava pogojev in načina vložitve vloge za uveljavljanje pravice do »Botrstva za mlade glasbenike« za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023, navedba dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji dostaviti in s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev, ter višina botrskega prispevka.

V pozivu »Botrstvo za mlade glasbenike« Pihalni orkester Kočevje – 1927 razpisuje:

 Sklop A: Šolanje za mlade glasbenike v Glasbeni šoli Kočevje za pihala, trobila ali tolkala.

 Sklop B: Šolanje za glasbenike v Godbeni šoli Pihalnega orkestra Kočevje – 1927. Sklop B je namenjen za glasbenike, ki so že končali glasbeno šolo (npr. klavir in podobno) in se želijo pridružiti Pihalnemu orkestru Kočevje – 1927 na pihalih, trobilih ali tolkalih. Sklop B je namenjen tudi posameznikom brez predhodne glasbene izobrazbe.

 Sklop C: Šolanje za glasbenike, ki glasbeno izobraževanje nadaljujejo na srednjih ali visokošolskih zavodih (srednja glasbena šola, umetniška gimnazija, akademija za glasbo in podobno) za pihala, trobila ali tolkala.

2. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV BOTRSTVA

Do botrstva so upravičeni mladi glasbeniki, ki:

Sklop A  so vpisani v Glasbeno šolo Kočevje.

Sklop B  so končali glasbeno šolo,  imajo priporočilo predsednika Strokovnega sveta Pihalnega orkestra Kočevje – 1927 – dirigenta orkestra, tudi posamezniki brez glasbene izobrazbe. Sklop C  so vpisani na srednje ali visokošolski zavod (srednja glasbena šola, umetniška gimnazija, akademija za glasbo in podobno).

Pihalni orkester Kočevje – 1927, Reška cesta 16, 1330 Kočevje│GSM: +38640223995│email: orkester.kocevje@gmail.com Matična številka: 1170708000│Davčna številka: 19765495│TRR: SI56 0232 0005 1791 797 pri NLB d.d.

PIHALNI ORKESTER KOČEVJE – 1927 Reška cesta 16, 1330 KOČEVJE

3. VIŠINA SREDSTEV BOTRSTVA

Za Sklop A znaša Botrstvo v višini nadomestila mesečne šolnine v Glasbeni šoli Kočevje.

Za Sklop B bo šolanje v Godbeni šoli Pihalnega orkestra Kočevje – 1927 brezplačno.

Za Sklop C enkratno izplačilo za stroške srednje ali visokošolskega izobraževanja v višini 300 EUR.

Mladim glasbenikom, ki bodo uspešni na javnem pozivu ter bodo vključeni v delo orkestra, bo po potrebi zagotovljen glasbeni inštrument.

4. PORABA SREDSTEV IN RAZVRŠČANJE VLAGATELJEV

Glede na razpoložljiva sredstva bo dodeljeno do petnajst (15) botrstev tistim vlagateljem, ki so se v posameznih inštrumentih najbolje razvrstili, pri čemer bodo upoštevani interesi orkestra (deficitarnost inštrumentov in podobno).

Prednost pri dodelitvi Botrstva imajo mladi glasbeniki, ki so imeli dodeljeno Botrstvo v tekočem letu.

Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, se v svoji skupini inštrumentov razvrstijo glede na število pridobljenih točk, od najboljšega do najslabšega rezultata.

5. OBVEZNOSTI MLADIH GLASBENIKOV

Izbrani kandidat za prejemnika sredstev »Botrstva za mlade glasbenike« mora v času prejemanja botrskih sredstev izpolnjevati poleg splošnih pogojev, zapisanih v tem razpisu, še sledeče obveznosti:  podpisati mora pogodbo o botrstvu (za mladoletne osebe podpišejo pogodbo starši oziroma skrbniki),  se udeleževati vaj Pihalnega orkestra Kočevje – 1927 vsaj v polovičnem obsegu, razen v opravičljivih razlogih, ki jih potrdi Upravni odbor orkestra,  mora redno izpolnjevati svoje šolske/študijske obveznosti v Glasbeni šoli Kočevje, Godbeni šoli Pihalnega orkestra Kočevje – 1927 oziroma na srednje ali visokošolskem zavodu,  spoštovati pravila Pihalnega orkestra Kočevje – 1927.

6. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

Vlagatelj mora za uveljavljanje pravice do botrstva predložiti:  izpolnjen obrazec vloge za uveljavljanje pravice do botrstva, ki je na voljo:  na sedežu Pihalnega orkestra Kočevje – 1927, Reška cesta 16, 1330 Kočevje,  na spletni strani: https://orkesterkocevje.wordpress.com/,  po elektronski pošti: orkester.kocevje@gmail.com.  originalno potrdilo o vpisu v Glasbeno šolo Kočevje pri prijavi na Sklop A,  originalno potrdilo o vpisu na srednje šole ali visokošolski zavod pri prijavi na Sklop C,  kratek življenjepis,  druga morebitna dokazila.

Pihalni orkester Kočevje – 1927, Reška cesta 16, 1330 Kočevje│GSM: +38640223995│email: orkester.kocevje@gmail.com Matična številka: 1170708000│Davčna številka: 19765495│TRR: SI56 0232 0005 1791 797 pri NLB d.d.

PIHALNI ORKESTER KOČEVJE – 1927 Reška cesta 16, 1330 KOČEVJE

7. ODDAJA VLOGE IN ODLOČANJE

Vlogo, potrdilo o vpisu, kratek življenjepis in druga dokazila vlagatelji pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Pihalni orkester Kočevje – 1927, Reška cesta 16, 1330 Kočevje, s pripisom »BOTRSTVO ZA MLADE GLASBENIKE«.

ZADNJI ROK ZA ODDAJO VLOG JE PETEK, 23. SEPTEMBER 2022.

O dodelitvi botrstva bo odločeno v roku petnajst (15) dni od zaključka javnega poziva. Vloga je popolna, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke.

Nepravočasno vložene vloge in nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. O rešitvi vlog za botrstvo bodo vlagatelji pisno obveščeni.

Informacije in dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko vlagatelji pridobijo pri predsedniku Tomažu Pojetu na tel. št. 040 223 995, oziroma po elektronski pošti orkester.kocevje@gmail.com.

Kočevje, 2. september 2022

Tomaž Poje predsednik Pihalnega orkestra Kočevje – 1927

             

Botrstvo – javni poziv in vloga za leto 2022-2023